Portfolio > Coaster Series - 2011

Grey Form 1
mono-type on paper
19 1/2 x 25 1/2
2011
Grey Form 2
mono-type on paper
19 1/2 x 25 1/2
2011
Blue/Green Composition 2
mono-type on paper
25 1/2 x 20 1/2
2011
Blue/Green Composition 1
mono-type on paper
25 1/2 x 20 1/2
2011
Black Space Form
mono-type on paper
20 x 25 3/4
2011
No Thing
mono-type on paper
30 1/2 x 38 1/4
2011
Black Coaster Form
mono-type on paper
20 x 25 3/4
2011
Dark Coaster in Yellow
mono-type on paper
20 x 25 3/4
2011
Coaster in Green
mono-type on paper
19 1/2 x 25 1/2
2011
Internal Coaster in Green
mono-type on paper
19 1/2 x 25 1/2
2011
Coaster in Yellow
mono-type on paper
30 1/2 x 38 1/2
2011
Internal Coaster in Yellow
Mono-type on paper
30 1/2 x 38 1/2
2011
Being Twice
Mono-type on Paper
52" x 31"
2014